OKL OPS

UUSI PEPISSÄ 2018-2020
https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LUOT3439/6738


VANHA 2016-18:

LUOT3439 MO8.1 Kuvataide 5 op
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku


Vastuuhenkilöt, OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas ja yliopistonlehtori Marjo Räsänen

*Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kuvataiteelle ominaisia tiedonhankinnan, ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen keinoja omassa työskentelyssään sekä kuvataiteen opetuksessa. Opiskelija tuntee perusopetuksen kuvataiteen opetussuunnitelman tavoitteet ja hallitsee niissä mainittujen sisältöjen opettamisessa vaadittavat keskeiset käsitteet, välineet, materiaalit ja työtavat. Opiskelija ymmärtää kuvataiteen merkityksen kulttuurisesti kestävän kehityksen edistäjänä.


*Sisältö

1. Visuaalisen kulttuurin osa-alueet- hallitsee eri kuvatyyppien kuvakielen perusteet sekä osaa käyttää erilaisia ilmaisun tekniikoita ja materiaaleja- tuntee taiteen maailmoja ja ympäristön kuvakulttuureja sekä niihin liittyviä ilmiöitä ja toimintatapoja - osaa hyödyntää kuvataiteeseen liittyviä kulttuurilaitoksia ja tietolähteitä 

2. Visuaalisen kulttuurin monilukutaito- ymmärtää kuvataiteen mahdollisuudet kulttuurisen moninaisuuden edistämisessä- ymmärtää taiteellisen tutkimisen ja ilmaisun erityisluonteen sekä sen suhteen muihin tiedonaloihin ja kulttuuriin- osaa käyttää erilaisia visuaalisen kulttuurin tulkintakeinoja 

3. Kuvataiteen opetussuunnitelmat ja oppimateriaali- tuntee erilaisia taidekäsityksiä ja kuvataideopetuksen lähestymistapoja- tuntee kuvataidepedagogiikkaan liittyviä oppimateriaaleja- osaa suunnitella kuvataiteen opetusta ja hyödyntää sitä oppiaineita yhdistelevissä opintokokonaisuuksissa - osaa tulkita ja arvioida oppilaiden kuvallisia tuotteita


Opetuksen toteutustavat


Luento-opetus 10 t, Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 75 t.

* Osallistuminen opetukseen
* Harjoitustyö(t)
* Opintotehtävä(t)

Suoritusvaihtoehdot:

Osallistuminen opetukseen [suomi] JA Harjoitustyö(t) [suomi] JA Opintotehtävä(t) [suomi


Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot


Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Harjoitustöistä kootaan oppimisportfolio + opintotehtävä(t) + museovierailu


*Arviointi Numerolla 0-5


Suositeltu suoritusajankohta


2. vuoden syksy, 2. vuoden kevät.

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):


1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; kuvataide. Helsinki: Opetushallitus. Verkkojulkaisu: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet


2. Räsänen, M. 2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.


3. Ajankohtaiset artikkelit


4. Heinimaa, E., Perälä, H., Tammioja, S. & Viitanen, P. 2007. Kirja kuvista 1-2. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.


5. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2008. Kirja kuvista 3-4. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.


6. Heinimaa, E., Perälä, H., Suvanto, T., Tammioja, S., & Viitanen, P. 2009. Kirja kuvista 5-6. Opettajan kirja. Porvoo: WSOY.

Ei kommentteja: